Verhuurvoorwaarden

Download hier de Huurwaarden: Verhuurvoorwaarden

SCHOONEWIL TECHNIEK BV
STROOIJONKERSTRAAT 15
1812 PJ  ALKMAAR
INSCHRIJFNUMMER K.v.K. te ALKMAAR: 37041120

Van toepassing zijn onze voorwaarden, ged. Bij K.v.K. Alkmaar. De voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.
BTW nummer: NL808489707B01
IBAN: NL80 RABO 0301 2012 69  SWIFT code: RABONL2U

VERHUURVOORWAARDEN

Toepasselijkheid:

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op ieder huurovereenkomst tussen Schoonewil Techniek als verhuurder en de medecontractant als huurder.

Onderwerp van de overeenkomst: 

 1. Verhuurder verbindt zich tegenover huurder het in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, nader omschreven object hierna genoemd het gehuurde - aan de verhuurder in huur af te staan gelijk de verhuurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden.
 2. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Huurprijs: 

 1. De huurprijs (exclusief de BTW ) wordt berekend per kalenderweek waarbij een gedeelte van een week als volle week in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in lid D sub 2 vermelde minimumtermijn.
 2. De verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal de huurder van zodanige wijziging schriftelijk in kennis stellen. Indien de huurder niet instemt met de huurprijswijziging heeft hij het recht de huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen, waartoe hij zulks schriftelijk aan de verhuurder kenbaar dient te maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving zijdens de huurder uitblijft wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. De gewijzigde huurprijs wordt verschuldigd 5 werkdagen nadat de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht.
 3. Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.
 4. De huurprijzen zijn exclusief de kosten van het transport en de plaatsing van het gehuurde, exclusief de kosten van eventueel benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e)  transport c.q. plaatsing. Voor zover van toepassing geldt ten aanzien van de in dit lid genoemde kosten, het gestelde in lid H van deze voorwaarden.

Duur van de huurovereenkomst

 1. De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder.
 2. De minimale huurperiode bedraagt een week.
 3. Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branchegebonden vakanties etc. gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

Aflevering: 

 1. De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorg dragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld, niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als vertraging in de zin van Lid D sub 4.
 2. De huurder heeft het recht het materieel voor transport voor eigen kosten te inspecteren of te laten keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.

Gebruik - onderhoud - herstel:

 1. De huurder is verplicht het “gehuurde” gedurende de huurperiode in goede staat te houden.
 2. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het “gehuurde” aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de na vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de verhuurder of hij de door de huurder aangebrachte wijziging en/of aanpassing verwijderd wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder.
 3. Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 4. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de verhuurder.
 5. Verhuurder is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

Teruglevering: 

 1. Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat (inclusief de aangeleverde sleutels) op te leveren.
 2. Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door huurder was ontvangen komen voor rekening van de huurder.

Transport: 

 1. Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Transportkosten zijn geheel voor rekening van de huurder.
 3. Eventuele vertragingen door schuld huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerprijs transport berekend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Eventuele kraankosten zijn altijd voor rekening van de huurder, tenzij anders overeengekomen.

Betaling:

 1. De huur wordt per 4 weken vooraf berekend en betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door overboeking van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bank- of gironummer. Eventuele geschillen, ongeacht de strekking, ontslaan de huurder niet van betalingsplicht van het gehele factuurbedrag, tenzij anders  overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de in sub 1 gestelde betalingstermijn is de huurder, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 2% (cumulatief) voor iedere kalendermaand een gedeelte van een maand voor een volledige gerekend te rekenen vanaf de factuurdatum, onverminderd het gestelde in sub 5.
 3. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door reclame zijdens de huurder of enig verschil dat tussen is gerezen ter zake van de huurovereenkomst of deze voorwaarden.
 4. Schuldvergelijking is uitgesloten.
 5. Wanneer de verhuurder in geval van niet-tijdige betaling door de huurder het nodig oordeelt haar vordering ter incassering in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden  kosten volledig voor rekening van de huurder. Ter keuze van de verhuurder kan zij de huurder belasten voor de werkelijke kosten waarvoor zij zelf wordt belast, met een minimum van 15%, berekend over de aan de verhuurder verschuldigde hoofdsom (huurtermijn) en vertragingsrente, met een minimum van € 350,=. Indien kosten voor juridische bijstand worden gemaakt, zowel in- als buiten rechte, zullen deze bovendien geheel ten laste van de huurder komen, waarbij als volledig bewijs van verschuldigdheid van deze kosten voldoende is, de overlegging van de declaratie van de desbetreffende raadsman.
 6. Verhuurder heeft ten alle tijde het recht te verlangen, dat door huurder op voor verhuurder aanvaardbare wijze, met name door afgifte van een onherroepelijke bankgarantie,  zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit deze huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. Lid I heeft slechts betrekking op artikel 22 van de voorwaarden.

Verzekering  

Huurder heeft een zogenaamd transport/verblijfsverzekering afgesloten voor alleen verhuurde apparaten. Huurder wordt een eigen risico van € 250,=  per gebeurtenis in rekening gebracht indien huurder en verhuurder niet uitdrukkelijk overeenkwamen dat bedoeld eigen risico werd afgekocht of verhoogd.

Eigendom van het gehuurde:

 1. Het gehuurde object blijft ten alle tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toe gestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mits dien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.
 2. In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.
 3. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de de verhuurder en hij dient ten alle tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
 4. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkel feit, dat de huurder:
 • in staat van faillissement wordt verklaard,
 • surseance van betaling krijgt,
 • onder curatele of bewind wordt geplaatst,
 • zijn/haar schuldenaren naar een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt,
 • bodembeslag wordt gelegd namens de Ontvanger der Belastingen,
 • dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

Aansprakelijkheid:

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan de huurder en/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade en de huurder verklaart uitdrukkelijk de verhuurder te vrijwaren voor elke  aanspraak terzake van zodanige schade.